اینستاگرام

گالری نمونه کار
head icon

@mohsen_zarejeddi

Jul 14, 2019

بام سبز روی سازه ایستگاه اتوبوس #green_roof of #bus_stop @mohsen_zarejeddi #شهرداری_تهران #طراحی_شهری #خوی #طبیعت #محسن_زارع_جدی #شهردار #مشاور #سرزندگی #شهرسازی #توسعه_پایدار #طبیعت #فضای_سبز #مشارکت_مردمی #گیاه_رونده #گیاهان_بومی #درخت #محیط_زیست #sustainabledevelopment #urban_design #greencity #livingstreet #architecture #italy #seoul #urbanphoto #urbanscape #urbanexploration #urbanism #urbanexplorer

گالری نمونه کار
head icon

@mohsen_zarejeddi

Jul 09, 2019

Inverted pyramids created by transportation alternatives @mohsen_zarejeddi #شهر_انسان_محور #پیاده_روی #پیاده_رو #مهندسی #شهرداری_تهران #طراحی_شهری #شهرسازی #ترافیک #مدیریت_شهری #خوی #محسن_زارع_جدی #حمل_نقل_پاک #کنترل_ترافیک #طرح_هندسی #roaddesign #bicycle #pedestrians #transportation #roadsafety #publictransport #publictransportation #Completestreets

گالری نمونه کار
head icon

@mohsen_zarejeddi

Jul 04, 2019

This is one example of what a one-way #arterial could look like if it included all elements of a #complete_street. Not every #arterial_road will look like this, but this is a starting point for how to envision better safer design. @mohsen_zarejeddi #شهر_انسان_محور #پیاده_روی #پیاده_رو #مهندسی #شهرداری_تهران #طراحی_شهری #شهرسازی #ترافیک #مدیریت_شهری #خوی #محسن_زارع_جدی #حمل_نقل_پاک #کنترل_ترافیک #طرح_هندسی #amsterdam #urban_design #traffic_management #trafficlight #city #road_sign #architexture #urbanphoto #urbanscape #urbanexploration #urbanism #urbanexplorer #completestreets